-
Hajduk Veljkova 3, Niš
tel/fax 018 510 143

Unutrašnja gromobranska instalacija

Unutrašnju gromobransku instalaciju treba obavezno izvesti da bi se sprečilo sekundarno dejstvo direktnih atmosferskih pražnjenja i eliminisali uticaji komutacionih unutrašnjih prenapona. Unutrašnja gromobranska instalacija štiti osetljivu elektronsku opremu i komponente od uticaja elektromagnetnih polja pri direktnom atmosferskom pražnjenju i ljude od strujnog udara i varničnih preskoka između nepovezanih metalnih masa unutar objekata. Unutrašnja gromobranska zaštita je obavezna u svim primerima u kojima se efikasnost gromobranske zaštite zahteva E > 0.98 i u slučajevima kada to investitor izričito zahteva.

Zaštita od prenapona

Pri direktnim atmosferskim pražnjenjima u spoljašnju gromobransku instalaciju koja je postavljena na objektima sa osetljivom opremom, u određenim slučajevima se mogu pojaviti indukovani prenaponi, koji često mogu biti toliko visoki da ugrožavaju osetljivu opremu, komponente i sve instalacije za upravljanje i komunikaciju. Osim ovih pretnji zbog uticaja elektromagnetnih polja usled direktnih atmosferskih pražnjenja, po vodovima koji povezuju dve strukture mogu se prenositi prenaponski talasi praznog hoda i strujni talasi kratkog spoja (tranzitni talasi).
A,B: Direktan udar groma u nadzemne vodove
C: Uticaj magnetnog polja na vodove
D: Direktni udar groma
E: Raspodela potencijala oko mesta udara groma
F: Uticaj magnetnog polja na unutrašnje instalacije i opremu

Direktne štete koje često iznose više desetina hiljada eura, zanemarljivo su male u odnosu na indirektne štete upada prenapona zbog uništenja podataka sadržanih u računarima, kao štete zbog prestanka rada tehnoloških instalacija. Svi indukovani prenaponi i svi transportovani prenaponski talasi i talasi struja kratkog spoja predstavljaju primarnu pretnju izolaciji niskonaponskih prijemnika, niskonaponske opreme, instalacije i opreme malog napona kao i osetljive elektronske opreme za upravljanje i komunikaciju. Ovi prenaponi u objekte mogu "doputovati" elektroenergetskom mrežom ili PTT vodovima. Mogu nastati i indukcijom zbog direktnog atmosferskog pražnjenja u objekat ili prežnjenja neposredno u susedstvu. Radi toga je zakonodavac i ceo tehnički razvijeni svet, zaštitu skupocenih i nezamenjivih instalacija i opreme od prodora prenapona u njih, rešio na odgovarajući način: postavljanjem dovoljnog broja i odgovarajućih vrsta odvodnika prenapona na ulaze instalacije.
Prema Dokumentu IEC 8131 kao primarna pretnja je pretpostavljen deo struje pražnjenja iznad 10[kA](10/350[μs]). Primarni napon je pretpostavljen kao talas maksimalne amplitude iznad 10[kV], oblika 1,2/50[μs].
Da bi se određene osetljive strukture zaštitile od pomenutih primarnih pretnji navedeni IEC dokument predlaže kaskadno povezivanje većeg broja odvodnika prenapona odgovarajućih karakteristika. Na čelu kaskade se nalazi obično odvodnik prenapona koji treba da izbrusi udarni talas direktnih i indirektnih atmosferskih pražnjenja, oblika 10/350 μs i da mu oduzme veliki deo njegove energije. Iza ovog katodnog odvodnika u kaskadi se postavlja odvodnik prenapona koji treba da preostale prenapone koji se kreću po instalaciji svede na nivo napona koji neće ugroziti izolaciju osetljive elektronske opreme.

Dokument IEC 8131 je predložio dva tipa kaskadne veze. Kaskadnu vezu za zaštitu prijemnika koji se napajaju iz niskonaponskih izvora napajanja i kaskadnu vezu za napajanje informacionih sistema. Ove dve kaskadne veze se razlikuju u koncepciji zaštite i radnim karakteristikama odvodnika prenapona, odnosno u stepenu izolacije opreme.

Elektroenergetske instalacije od struja direktnog atmosferskog pražnjenja oblika 10/350 μs štite se odvodnicima za udarnu struju 65 kA (odvodnici tipa DGA) a zaštitu od tranzitnih prenapona oblika 1,2/50 μs odvodnicima preostalog napona manjeg od 1kV, pri strujama pražnjenja do 5 kA (odvodnici tipa DGT).
Informacioni sistemi štite se od primarne ugroženosti za struje preko 1 kA oblika talasa 10/350 μs i prenaponskog talasa oblika 1,2/50 μs sa amplitudom preko 10 kA. Zaštita sistema obrade podataka i telekomunikacionih priključaka od tranzitnih prenapona atmosferskog ili industrijskog porekla izvodi se specijalno izučenom koncepcijom ugradnje odvodnika prenapona KO (SDP). Katodni odvodnici (odvodnici tipa KT) se ugrađuju na izlazu komunikacionih veza iz razvodne table telefonske centrale, tj. u razvodnom ormanu kompjutera.