"Onaj koji vidi bljesak munje i čuje grmljavinu, nije taj koji će biti pogođen gromom"
- Plinije Stariji, rimski mislilac
Hajduk Veljkova 3, Niš
tel/fax 018 510 143
Najčešće postavljana pitanja
Šta je to udar groma?
Odakle dolazi tutnjava grmljavine?
Koliko pražnjenja godišnje pogodi planetu?
Šta je to "keraunički nivo"?
Kako proceniti rastojanje do mesta pražnjenja?
Da li je munja samo jedna?
Šta je to "kamenje groma"?
Šta se naziva "Vatrom Svetog Elma"?
Da li postoji "loptasta munja"?
Koji je maksimalni intezitet udara groma?
Koji se standardi primenjuju kod projektovanja zaštite PREVECTRON-om?
Koji je maksimalni poluprečnik žaštite jednog PREVECTRON-a?
Na koju visinu treba postaviti hvataljku PREVECTRON?
Da li je potrebno ugraditi brojač udara groma?
Koliko je potrebno projektovati spusnih vodova za jedan PREVECTRON?
Koliki je minimalni presek spusnog voda?
Zbog čega spusni vod treba fiksirati za objekat na svakih 30 cm?
Мože li se spusni vod postaviti između fasade i omotača zgrade od zastora, staklenog panoa...?
Кoji je minimalni presek uzemljivača zajedno sa zemnim uvodnikom?
Koja je maksimalna vrednost otpornosti uzemljivača?
Treba li vršiti verifikaciju i periodične preglede gromobranske instalacije?
Kako funkcioniše ovaj autonomni uređaj?
Da li postoji neki pokazatelj o eventualnim prednostima ove vrste zaštite nad ostalim poznatim sistemima?
Gde je već instalirana ova vrsta zaštite?
Da li je neophodno pored PREVECTRON-a predvideti i odvodnike prenapona?
Zašto se ne akumulira energija groma?
Kako realizovati jednu gromobransku instalaciju?
Koliko vam Institut NIRI može pomoći u ovom poslu?
Odgovori
Udar groma je jedno električno pražnjenje generisano u naelektrisaom oblaku (najčešće tipa kumulo-nibulusa), između tog oblaka i zemlje (samo u 10% slučajeva) ili između dva oblaka (munja između oblaka) ili između većeg broja oblaka (munja između većeg broja oblaka).
Karakteristična buka grmljavine potiče iz narastanja pritiska elektrodinamičkog porekla reda dve do tri atmosfere. Ovaj nadpritisak nestaje po nestanku munje, stvarajući jedan udarni zvučni talas. Trajanje i akustični intezitet grmljavine zavisi od forme, dužine, inteziteta i kratkoće udara groma.
U proseku, više stotina munja usmeri se prema planeti svake sekunde.
Broj dana u godini u kojima se čula grmljavina. Ovaj kriterijum ne treba mešati sa "kerauničkom gustinom" koja uzima u obzir broj udara munje u godini dana po km2.
Proteklo vreme u sekundama između munje i groma, podeljeno sa 3, daje rastojanje u kilometrima.
Iako ih čovečije oko ne može razlučiti, munja može biti sastavljena od desetak uzastopnih lukova.
Kao kompaktni blokovi "kamenje groma" nastaje pretvaranjem silicijumovih terena, uglavnom peskovitih, pod uticajem toplotnog efekta proizvedenog strujom groma u neposrednoj blizini mesta udara.
Radi se o fenomenu preteče pražnjenja, naučno poznatog pod imenom korone: istaknuti šiljati objekti, brodske katarke..., podizanjem gradijenta električnog polja proizvode manja pražnjenja ili pražnjenja bez praska koja su praćena karakterističnim pucketanjem. Jedan drugi izraz koji koriste planinari je "zujanje pčela".
Da, fenomen "loptaste munje" je poznat i bio je predmet brojnih svedočenja. Naučna javnost je zainteresovana za "loptastu munju" ali ni jedna teorija niti model nisu potpuno zadovoljavajući (naročito u objašnjenju značajnog vremena trajanja fenomena koje je više sekundi).
Može biti veći od 200.000 ampera. Na primer, gromobranska hvataljka tip PREVECTRON, postavljena u ispitnoj stanici na japanskom ostrvu Nadači, primila je jedan udar groma od 240kA (pozitivnog polariteta). Sva svetska regulativa se zaustavila na 200kA. Udar groma je najčešće inteziteta između 20 i 30 kA.
Standard SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 1024-1, SRPS N.B4.810, ENV 61024-1. Internacionalni IEC i evropski standardi CENELEC za sada ne obrađuju primenu gromobrana sa uređajem za rano startovanje, još nisu pripremili specifične standarde za primenu gromobrana sa uređajem za rano startovanje. Po preporuci CENELEC-a, neke zemlje, među kojima je i naša zemlja, Francuska, Španija, Makedonija, Rumunija... su ovu materiju uredile svojim standardima.
Poluprečnik zaštite (r'max) zavisi od većeg broja činilaca, u prvom redu od nivoa zaštite (I, II, III ili IV), tipa i modela hvataljke, što će reći vremena prednjačenja (Δt), visine jarbola (h) koji nosi hvataljku...
Polupreċnik kruga (r'max) koji bi fiktivna sfera opisala rotirajući oko štapa visine h, dobiće se po Pitagorinoj teoremi:- R (m) poluprečnik fiktivne sfere čela silazećeg trasera,
- ∆R = v*∆t (m) dobitak u udarnom rastojanju,
- v = 1(m/μѕ) brzina uzlaznog trasera,
- ∆t (μѕ) vreme prednjačenja hvataljke,
- h (m) vertikalno rastojanje štićene tačke do vrha štapne hvataljke.
Na minimum 2 metra od najviše tačke štićene strukture (slemena, dimnjaka, antena...). Noseći jarbol hvataljke bi, međutim, trebao da bude visok 5 metra, kako bi hvataljka bila "zarivena" u jako zemljino električno polje pred atmosfersko pražnjenje, neophodno hvataljci za njeno pouzdano delovanje.
Ne! Taj zahtev ne postoji ni u jednoj internacionalnoj ni nacionalnoj regulativi. Mogu se, međutim, projektovati i montirati na izričit zahtev investitora.
Kod neizolovanih sistema obavezna su dva spusna voda. Kod izolovanih sistema dovoljan je samo jedan spusni vod.
Ako je od bakra 16 mm2, ako je od pocinkovanog čelika 50 mm2.
Prolaskom struje groma stvara se "efekat čupanja" proizišlog iz brutalnog vazdušnog pritiska. Ako je nedovoljan broj učvršćenja, mogu proizići teže posledice, iznenadnim ljuljanjem metalnog spusnog voda u vazduhu, uz opasnost da neko u blizini bude ozleđen.
Da, moguće je postaviti spusni vod između zida i spoljašnjeg omotača.
Ako je od bakra 50 mm2, ako je od pocinkovanog čelika 80 mm2.
Za male specifične otpornosti terena, 10 oma maksimum. Za lošije specifične otpornosti terena treba konsultovati dijagram sa slike 2 standarda SRPS IEC 1024-1.
PREVECTRON ne zahteva nikakvo posebno održavanje nakon postavljanja. Međutim, SRPS N.B4.802 zahteva verifikaciju, održavanje i periodičnu proveru valjanosti gromobranske instalacije (hvataljka, spusni vodovi, zemni uvodnici, uzemljivači...) zavisno od nivoa zaštite. Za prvi nivo zaštite, ovu proveru treba vršiti svake druge godine, za drugi nivo svake četvrte a za treći i četvrti nivo zaštite svake šeste godine. Ovom proverom treba naročito kontrolisati pripremljenost hvataljke za reagovanja na porast električnog polja ambijenta i dobru funkcionalnost uređaja za startovanje hvataljke.
Napajajući se energijom prisutnog električnog polja, koje je u vreme nailaska nevremena nekoliko a pred samo pražnjenje i više stotina kV/m, hvataljki je omogućeno autonomno delovanje, odnosno izbacivanje varnice, koja će izazvati proboj dielektrika znatno nižim naponom i tako izvršiti spajanje silaznog i uzlaznog trasera potonjem atmosferskom paržnjenju.
Brojna ispitivanja, koja premašuju cifru od dvedeset hiljada ogleda, vršena u laboratorijama visokog napona ali i u prirodnim uslovima (Japan, Francuska, Sjedinjene Države, Kina, Brazil...) pokazala su na primer, da je efikasnost Franklinovog štapa 75%, dok je efikasnost hvataljke tip PREVECTRON S6.60 iznad 94%.
Na svim kontinentima do sada je ugrađeno preko 400.000 komada gromobranskih hvataljki sa uređajem za rano startovanje. Od toga je preko 20% zastupljena hvataljka tip PREVECTRON. U našoj zemlji prva hvataljka sa uređajem za rano startovanje instalirana je od strane Instituta NIRI na pogonima Industrije «Tigar» u Pirotu, 1991. godine a do danas, ova vrsta zaštite prisutna je na preko 600 struktura najrazličitijih tehnologija i sadržaja kod nas (Fabrika piva MB Rodić- Novi Sad, Fabrika duvana-Niš, AIK Banka-Niš, Narodno pozorište-Niš, Istorijski spomenici u Nišu-Čegar, Medijana, Bubanj, Fabrika vode Voda Vrnjci, SO Kruševac, Tigar-Pirot, hoteli na Jahorini i Ohridskom jezeru, MIN-Niš, Klinički bolnički centar Podgorica, hotel Avala u Budvi, delovi HE Djerdapa i Vlasinskih HE, brojne pravoslavne crkve, veliki broj stambenih zgrada...).
Najverovatnije. PREVECTRON obezbeđuje zaštitu od direktnih udara groma. On ne može zaštititi električne i telefonske instalacije ili linije informatike od tranzitnih prenapona atmosferskog porekla. Odvodnici prenapona su dakle prihvaćeni kao zaštita inteligentnih instalacija, opreme i struktura od indirektnih efekata groma.
Jer, iako izgleda žestoka, snaga koja se oslobađa iz gromova, na primer nad teritorijom Srbije, je relativno skromna, oko 15MW, nekoliko desetina puta manja od iskoristive snage reka Srbije. Energija eletričnih pražnjenja visko iznad nas, u prostoru, možda će u neka buduća vremena zainteresovati nauku radi njenog sakupljanja i eksploatacije ali, ipak i iz drugih razloga.
1. Predhodno mora biti urađen Glavni projekat zaštite od atmosferskih pražnjenja, koji bi po pravilu trebalo da obradi zaštitu od direktnih atmosferskih pražnjenja ali i zaštitu inteligentnih instalacija jake i slabe struje sa pripadajućom opremom (računari, uređaji dojave, blokade, TV i domaćinski aparati... modemi...) od prodora prenaponskih talasa atmosferskog porekla, tranzitnih prenaponskih i strujnih talasa.

2. Projekat, naravno, mora proći kroz tehničku kontrolu (reviziju).

3. Na revidovan projekat treba dobiti saglasnost Protivpožarne policije Sekretarijata unutrašnjih poslova regiona u kome se nalazi štićena struktura.

4. Ukoliko je predmetna struktura do sada bila štićena radioaktivnim gromobranom, treba izvršiti demontažu, transport i trajno uskladištenje radioaktivnog otpada.

5. Izvršiti nabavku gromobranske hvataljke sa uređajem za rano startovanje tip PREVECTRON određenog vremena prednjačenja kao i eventualne odvodnike prenapona za zaštitu instalacija i opreme jake i slabe struje od prodora prenapona.

6. Izvesti instalaciju za zaštitu od atmosferskih pražnjenja prema Glavnom projektu.

7. Kako isporučilac hvataljke daje 25-to godišnju garanciju funkcionalnosti hvataljke tip PREVECTRON, Institut NIRI mora, kao ekskluzivni predstavnik firme INDELEC za našu zemlju, izvršiti neophodne preglede, merenja i ispitivanja celokupne instalacije i o tome sačiniti pozitivan Izveštaj o kontroli gromobranske instalacije (SRPS N.B4.802, tačka 7) koji će imati dvojaku ulogu:
- investitoru će pred organima državnog nadzora (Protivpožarna policija, Komisija za tehnički prijem...) biti dokaz da je gromobranska instalacija izvedena u svemu prema važećoj regulativi i Glavnom projektu i
- na osnovu pozitivnog mišljenja u Izveštaju o kontroli gromobranske instalacije počinje da važi 25-to godišnja garancija proizvođača hvataljke.

8. Investitoru ostaje obaveza da periodično pribavlja rezultate pregleda, merenja i ispitivanja, shodno zahtevima SRPS N.B4.802.
Mnogo!
Svi gore navedeni poslovi mogu biti realizovani od strane ovog Instituta sistemom «ključ u ruke». Ogromno 19-to godišnje iskustvo Instituta na ovom planu garantovaće vam maksimalnu poslovnost i kasniju bezbednost štićenih objekata i prostora ovom vrstom zaštite. Međutim, navedeni poslovi mogu biti realizovani i od druge ovlašćene institucije za ovaj posao, kao i od samog investitora, na primer. Jedini izuzetak su poslovi opisani u tački 7 i 8. Isporučilac će dati svoj atest o 25-to godišnjoj funkcionalnosti gromobranske hvataljke, samo na osnovu pozitivnog mišljenja u Izveštaju o kontroli gromobranske instalacije, izdatog od strane ovog Instituta. Periodično, kako to predviđa SRPS N.B4.802, radi daljeg važenja atesta o 25-to godišnjoj funkcionalnosti hvataljke, ali i radi ispunjenja obaveze periodične kontrole ispravnosti gromobranske instalacije, Institut NIRI će vršiti preglede, merenja i ispitivanja i izdavati neophodni Izveštaj o kontroli gromobranske instalacije.